Gallring – en investering för framtiden

Idag är vi ute hos en av våra entreprenörer, som är i full färd med att gallra på en fastighet intill väg 25 mellan Ryssby och Sjöatorp. Med 17 års erfarenhet av skogsbruk i bagaget, så är Fredrik Johnsson en av många erfarna och duktiga entreprenörer som kör åt oss på ATA Timber. Fredrik kör en Rottne H11 och är anställd på Hovmantorps Skogstransporter.

Fredrik som även kör klenare slutavverkning med sin skördare tycker att gallring är roligast då det är en större utmaning, han tycker även att det är roligt att se det färdiga resultatet. Vid frågan om det finns något som markägaren kan tänka på inför gallring blir svaret att röja. För att få ett bra netto och grova och jämna träd i första gallringen så är det viktigt att både vara noggrann med att röja sin ungskog, men även att underröja beståndet något år innan gallringen skall utföras. Eftersom markägaren i regel känner till förhållandena bäst så är det värdefullt om han eller hon planerat lämpliga basvägar och upplagsplats för virket.


Att gallra sin skog i rätt tid är mycket viktigt för ett bestånds fortsatta utveckling säger Daniel Karlsson, som är en av ATA-gruppens inköpare. ATA Timber erbjuder därför gröna skogsbruksplaner där det framgår vilka åtgärder som behöver göras i respektive bestånd. Med skogsbruksplanen som underlag och tillsammans med rådgivningen från våra inköpare kan utförandet av gallringen genomföras vid rätt tidpunkt.

Att gallra sin skog har många fördelar. Genom att aktivt gallra bort kvalitetsmässigt dåliga träd så fördelas tillväxten på färre och bättre individer. Detta medför i sin tur minskad konkurrens vilket bidrar till grövre träd som både ger mer sågtimmer och lägre avverkningskostnader. Även om träden blir mer känsliga för vind och snöbrott precis i början efter en gallring, så får de på sikt större möjlighet att stå emot just dessa faror.

Anledningen beror på att de sparade träden får mer plats att breda ut sina rotsystem och kronor, som då blir kraftigare och stabilare jämfört med innan. Vid framförallt röjningen och förstagallringen läggs grunden för beståndet genom att satsa på rätt trädslag på den aktuella ståndorten. Ett gallrat bestånd släpper även ner mer ljus till marken vilket är positivt för näringsomsättningen hos både insekter och markflora.

ATA-gruppen utför kvalitetsinriktade gallringar där träd med bäst förutsättningar gynnas, för att åstadkomma en hög virkeskvalité och en hög virkesproduktion i bestånden.  Det finns tre sorters typer av gallring. Den vanligaste gallringsformen är låggallring vilket innebär att de klenaste träden avverkas. Vid en likformig gallring avverkas träd i alla diameterklasser med hänsyn till kvalitet. Höggallring som är den billigaste gallringsformen innebär att de grövsta träden tas bort. Läs mer om varför du ska välja att arbeta med ATA-gruppen.

Vidare framhåller också Daniel att det vid gallringen tas hänsyn till möjliga natur- och kulturvärden. Genom att friställa befintliga eller framtida naturvårdsträd gynnas både mossor och olika typer av insekter och fåglar. Det är också lämpligt att placera ut högstubbar i beståndet som på sikt kan bli bo- och födoplatser. Forn- och kulturlämningar som tex odlingsrösen, torpargrunder och kolbottnar kan ofta vara mycket svåra att se, men genom att hugga kulturstubbar intill lämningarna uppmärksammas de skyddsvärda objekten och risken minimeras att få dem förstörda vid framtida åtgärder.

Att gallra sin skog är att investera för framtiden då det höjer både rekreationsvärdet och det ekonomiska värdet i det aktuella beståndet samt för fastigheten som helhet avslutar Daniel Karlsson.

 

Från vänster; Fredrik Johnsson, Kjell Carlen, Hannes Östergren & Daniel Karlsson.

 

Kontakta ATA-gruppens skogsinköpare!