Föryngring – i omloppstidens början

Efter en något försenad vår är så planteringssäsongen igång. Markberedarna går för högtryck och plantörerna jobbar för fullt ute på våra hyggen. Under tiden från att tjälen har gått ur jorden och fram till midsommar blir den absolut största delen av ytan som avverkas under ett år föryngrad med ny skog.

En väl utförd föryngring är en väldigt viktig faktor i skapandet av nya, värdefulla skogar. Eftersom det är nu vi lägger grunden för det som ska skördas om kanske 80 år är det av största betydelse att det blir rätt från början.

I samband med planeringen av en slutavverkning bör också beslut tas om hur den nya skogen ska anläggas. Exempel på saker att ta ställning till före avverkning är: föryngringsmetod, uttag av grot, markberedning, skyddsdikning, trädslag, planttyp etc. ATA-gruppen ombesörjer alla åtgärder som kan bli aktuella efter en utförd avverkning.

Ett gott råd är att beställa de tjänster du behöver ha hjälp med i god tid, gärna redan när du tecknar avverkningskontrakt. På så sätt kan åtgärderna planeras in och utföras på ett rationellt sätt i rätt tid.

Plantering som föregåtts av markberedning är den vanligaste metoden att få upp ny skog. Ca 80 % av den slutavverkade arealen inom ATA-gruppens verksamhetsområde planteras och på merparten av ytan utförs någon form av markberedning. Gran är det dominerande trädslaget. En viss andel tall planteras men en vanligare metod för just tall är genom naturlig föryngring med fröträd.

Nysatt planta på markberett hygge.

Markberedning utförs för att skapa en bra miljö för plantan under de första, viktiga åren med frilagd jord, mycket ljus och lite konkurrerande vegetation. Det blir även en bra grobädd för fröna vid naturlig föryngring. Ibland kan låglänta partier på nyupptagna hyggen bli tillfälligt försumpade. Då kan det vara aktuellt med skyddsdikning. Det innebär att grunda diken grävs i syfte att leda bort ytvatten. Skyddsdikning är en åtgärd som skall anmälas till Skogsstyrelsen innan den utförs.

När det gäller plantor finns det i huvudsak tre olika typer på marknaden att välja på, Täckrot, Barrot och Pluggplantor, som är ett mellanting av de två första. Sedan finns det olika varianter av dessa avseende trädslag, storlek, härkomst, behandling mot snytbagge mm. Var och en har sina för- och nackdelar och passar olika bra på olika marker. Generellt kan sägas att en större planta bättre står emot konkurrens från annan vegetation samt för skadeinsekter. Däremot är en stor planta mer arbetskrävande att sätta samt känsligare för torka.

Täckrotsplanta och Barrotsplanta.

Tveka inte att rådfråga din ATA-inköpare om vad som är lämpligast på just din mark.