Nyhetsbrev december 2019

Under 2019 har den globala tillväxten fortsatt att mattas av, vilket till viss del kan förklaras av den starka ekonomiska utvecklingen som har skett åren innan. Men den nuvarande utmattningen förstärks av pågående handelskonflikter och geopolitiska risker som har en dämpande effekt.

2019 har också inneburit kraftiga sänkningar av priset på både sågade trävaror och pappersmassa. Däremot verkar det som att priserna för både trävaror och massa är på väg att plana ut och vända. Skogsindustrin i södra Sverige har även påverkats av de förödande granbarkborreangreppen i Centraleuropa vilket har lett till ett ökat utbud som pressat priserna på sågade trävaror.

ATA Timber ser ändå med viss optimism på 2020 då vi uppfattar det som att marknaden för både trävaror och massa kommer stärkas på nyckelmarknaderna för koncernen. Svenska trävaror är hållbara i grunden och bidrar positivt till omställningen mot ett biobaserat samhälle då klimatnyttan är betydligt större gentemot konkurrerande material.

Exempelvis går det att halvera koldioxidutsläppen genom att bygga med trä istället för betong. Samtidigt säkerställer det svenska skogsbruket att koldioxid fortsätter att bindas i den svenska skogen genom omsorgsfull plantering och föryngring. ATA Timber svarar för plantering av runt 3 miljoner plantor årligen för att garantera en god tillväxt i skogen.

Bokslutsåret 2018/2019 (180501-190430) var ett bra år för ATA koncernen. Totalt ökade omsättningen med nästan 20 procent gentemot föregående bokslutsår med en fortsatt tillfredsställande rörelsemarginal. Integration av sågverken i Rörvik och Sandsjöfors har gett goda resultat samtidigt som massaproducenten Waggeryd Cell stärker sin ställning som ett av världens mest effektiva massabruk och har under året ansökt om att höja kapaciteten till 225 000 årston.

Ett investeringsprogram fokuserat mot ATA Timbers industrier innebär att vi under 2020 kommer öka vår vidareförädling för att kunna erbjuda ännu mer kundanpassade produkter. Utöver detta planeras en vidareutveckling av nuvarande organisation för att förstärka viktiga funktioner inom företagen för att kunna garantera en fortsatt positiv tillväxt.

ATA Timbers förväntningar på marknaden för 2020 präglas av tillförsikt med viss optimism. Storbritanniens sittande regering fick egen majoritet efter nyvalet den 12 december vilket bör betyda att sannolikheten för ett ordnat utträde ur EU har ökat. Kina och USA har närmat sig varandra något efter att ett mindre handelsavtal har upprättats. Just Storbritannien och USA är viktiga marknader för ATA Timber.

Utsikterna på de för Sverige viktiga marknaderna i Nordafrika och Mellanöstern ser dock fortfarande dystra ut och förväntningarna på drastiska förändringar av marknadsläget där verkar långt bort. Den svenska och europeiska marknaden ser fortsatt stabila ut och ATA förväntas bibehålla eller öka sin marknadsandel på dessa marknader under 2020.

ATA Timber är köpare till slutavverkningar – gallringar – timmer – klentimmer – kubb och massaved. Allt, som vanligt, till goda och konkurrenskraftiga priser. Målsättningen är att alltid vara bäst på sista raden och att fortsätta vara det lokala valet för skogsägare som söker en långsiktig partner för förvaltning och utveckling av sin skogsfastighet.

Vi önskar alla medarbetare, samarbetspartners och kunder en God Jul och ett Gott Nytt År!